• Адрес: гр. Каспичан
  • Сертификат ISO 9001: 2010

ЕВРО ПРОЕКТ

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентна способност“
НОМЕР ОТ ИСУН:

BG16RFOP002-2.024-0413-C01


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Насърчаване на предприемачеството във „Вент Инженеринг“ ООД


БЕНЕФИЦИЕНТ:

205262138 „Вент Инженеринг“ ООД


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ:

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност


ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА/ЗАПОВЕДТА:

05.06.2019 г.


ДАТА НА СТАРТИРАНЕ:

05.06.2019 г.


ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:

05.12.2020 г.


СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА/ЗАПОВЕДТА ЗА БФП:

В изпълнение (от дата на стартиране)


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Шумен (BG333), Каспичан, гр.Каспичан


 

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗАКУПЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРОЕКТА